Nejprve je třeba ujasnit si, kdo je to osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Takzvaným samoplátcem, se stává každý občan, který u zdravotní pojišťovny není vedený jako:

OBZP která po celý kalendářní měsíc nespadá ani do jedné výše uvedené kategorie je povinna hradit si zdravotní pojištění sama v zákonem stanovené výši. A ta je právě letošní novinkou. Ještě v prosinci loňského roku byste jako osoba bez zdanitelných příjmů měsíčně platili zdravotní pojišťovně částku 1 647 Kč. Od prvního ledna však tato suma vzrostala na 1 803 Kč. Splatnost je pak stanovena na časové rozmezí od prvního dne daného měsíce do osmého dne měsíce následujícího. To je stejné jako pro osoby samostatně výdělečně činné. Za den platby je pak považován ten den, kdy dojde k připsání pojistného na bankovní účet zdravotní pojišťovny. Pokud byste peníze nepoukázali včas, bude vás pojišťovna sankciovat. A to v podobě penále, které činí 0,05 % za každý den, o který se platba opozdí.

Důvodem k navýšení pojistného je růst minimální mzdy, která v roce 2019 vzrostla z 12 200 Kč na 13 350 Kč. Toto navýšení minimální mzdy o 1 150 Kč pak přineslo nárůst pojistného o 156 Kč.

Jak jsme již zmínili výše, osobou bez zdanitelných příjmů s povinností uhradit pojistné se nemůžete stát, pokud jste i jeden den v daném kalendářním měsíci zaměstnán, podnikáte nebo za vás zdravotní pojištění hradí stát. Mezi OBZP tedy v praxi nejčastěji spadají studenti starší 26 let (vyjímaje doktorandy). Nebo studenti, kteří po prázdninách nenastoupí ihned do zaměstnání či nezačnou podnikat. A také studenti, kteří navštěvují školské zařízení, jež nebylo Ministerstvem školství označeno jako soustavná příprava na budoucí povolání (jedná se často o některé jazykové školy a většinu škol v zahraničí). Dále to mohou být osoby nezaměstnané, které ale nejsou vedeny na úřadu práce. Často jsou samoplátci ženy či muži v domácnosti, kteří celodenně nepečují o dítě do věku 7 let, popřípadě o dvě děti do 15 let a zároveň nepobírají žádný důchod, nejsou v evidenci úřadu práce, ani za ně neplatí zdravotní pojištění stát z jiného důvodu. Zdravotní pojištění si také sami musíte hradit v případě, že vaše příjmy nepodléhají dani z příjmu. Tomu se tak děje, pokud si na dohodu o provedení práce vyděláte méně než 10 000 Kč měsíčně nebo je váš příjem z dohody o pracovní činnosti nižší než 3 000 Kč měsíčně (v případě více zaměstnavatelů se příjmy nesčítají). A v poslední řadě se samoplátcem stáváte tehdy, jsou-li vaše příjmy daněny dle § 8, 9 nebo 10. Tím máme na mysli příjmy z kapitálového majetku, z nájmu, různých příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí a převodu nemovitých věcí a podobně.