Pasiva představují zdroje financování majetku podniku, zároveň informují o tom, z jakých zdrojů byl majetek daného podniku pořízen. Pasiva jsou tedy opakem aktiv – představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky/ztráty minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.