Ukončili jste letos střední nebo vysokou školu? Pak je určitě namístě zajímat se o placení sociálního a zdravotního pojištění. My se dnes zaměříme na zdravotní pojištění. Existuje několik situací, podle toho, jakou školu a zda úspěšně či neúspěšně jste zrovna ukončili.

Úspěšné zakončení střední školy maturitou

Jestliže po úspěšném složení maturitní zkoušky v řádném termínu neplánujete pokračovat ve studiu na vysoké škole, stát za vás platí zdravotní pojištění jako za „nezaopatřené dítě“ do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících školních prázdnin, tedy do 31. srpna. Podmínkou je, že po celou dobu prázdnin nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci.

Pokud pokračujete v dalším studiu bez přerušení, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od ukončení studia na střední škole, do dne zápisu na vysoké škole. Od dne zápisu na vysoké škole lze provádět výdělečnou činnost a stát za vás přesto bude platit pojistné. Nástup na vysokou školu je nutné oznámit a doložit vaší zdravotní pojišťovně do 8 dnů. Některé školy tuto skutečnost pojišťovně oznamují, není to však povinnost školy, ale vaše, a tak je dobré si vše ověřit.

V případě, že po ukončení střední školy nenastupujete bezprostředně po prázdninách do zaměstnání, nezačnete podnikat nebo se nepřihlásíte jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů („OBZP“). Tuto skutečnost je nutné oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si sami platit pojistné jako OBZP.

Neúspěšné zakončení střední školy

Pokud jste nesložili maturitní zkoušku v řádném termínu a byl vám určen termín opravný, mohou nastat dvě situace. Jestliže v opravném termínu uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu na vysoké škole, stát za vás platí pojistné, stejně jako v případě úspěšného složení maturitní zkoušky v řádném termínu, tj. do dne zápisu na vysokou školu a dále pak od dne zápisu až do ukončení studia na vysoké škole (nejdéle však do 26ti let).

Jestliže neuspějete a nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do 31.8., za podmínky, že nesmíte vykonávat výdělečnou činnost, nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci.

Zcela určitě se nevyhnete řešení svého pojištění na měsíc září. Jestliže nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat nebo se nepřihlásíte mezi uchazeče o zaměstnání na úřadu práce, budete vedeni jako OBZP – platíte si pojistné sami.

Ukončení studia na vysoké škole

Po ukončení vysoké školy za vás platí stát pojistné po dobu „soustavné přípravy na budoucí povolání“, tj. do konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo studium na vysoké škole řádně ukončeno, bez ohledu na skutečnost, zda jste v této době výdělečně činní, či nikoliv, a také v kalendářním měsíci po něm následujícím, za podmínky, že v tomto měsíci nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost. Podstatné je datum složení poslední závěrečné zkoušky, nikoliv datum promoce. Nezaopatřeným dítětem jste i v době od ukončení studia, do dne nastoupení na tutéž, či jinou vysokou školu, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců. Tento případ se týká například období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Přerušení studia

Při přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání (což je podmínkou pro status „nezaopatřeného dítěte“) a stát za vás zdravotní pojištění neplatí.

Výjimkou je případ, kdy je přerušení studia vynuceno zdravotními důvody a student (nebo za něj jeho zákonný zástupce) předloží své zdravotní pojišťovně potvrzení od ošetřujícího lékaře, že v průběhu doby léčení nemůže studovat.