Podle zákona o účetnictví musí vést účetní jednotky účetnictví v zákoně daném rozsahu, a pokud tak nedělají, jsou jim uděleny sankce.

Kdo musí vést účetnictví?

Ty se liší podle toho, jakého přestupku se daná účetní jednotka dopustila. Nejdříve si ale pojďme ujasnit, kdo vlastně účetnictví musí vést. Účetnictví musí vést právnické osoby, které mají své sídlo na území České republiky, zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které na území České republiky podnikají, fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, jejichž obrat za předcházející rok přesáhl 25 000 000 Kč, fyzické osoby, které vedou účetnictví, a to na základě svého rozhodnutí a ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, přičemž alespoň jeden z těchto společníků je účetní jednotkou. Dále jsou účetnictví povinny vést fyzické osoby, kterým tuto povinnost ukládá zvláštní právní předpis a další subjekty, jako jsou například svěřenecké a investiční fondy, fondy obhospodařované penzijní společností atd.

Sankce

Sankce jsou v zákoně o účetnictví uvedeny téměř v závěru dokumentu. Pokud jsou sankce vyměřovány určitým procentem z aktiv, pak se aktiva počítají z účetního období, ve kterém k porušení povinností došlo. Pokud aktiva nelze zjistit, stanoví jejich hodnotu příslušný orgán odhadem.

Pokud účetní jednotka:

Pokud sestavená účetní uzávěrka neobsahuje všechny povinné součásti, hrozí účetní jednotce pokuta do výše 3 % celkové hodnoty aktiv.

Konsolidované účetní jednotky pak musí splnit zvláštní podmínky stanovené zákonem o účetnictví, jinak hrozí pokuta až do výše 3 % konsolidovaných aktiv, či až do 100 000 Kč.